ભોજન બિલ સહાય યોજના 2022 |Food Bill Scheme

ભોજન બિલ સહાય યોજના 2022: ગુજરાત રાજ્યમાં શિક્ષણ, આર્થિક વિકાસ અને સામાજિક વિકાસ દ્વારા બિન અનામત વર્ગના સમુદાયના સર્વાંગી વિકાસ માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે. બિન અનામત આયોગ હેઠળ વિવિધ યોજનાઓ નો અમલ … Read more

Join Our Whatsapp Group